3TON
Nahajate se tukaj: Domov NOVICE NEURJE IN POŠKODBE OPTIČNIH MODEMOV

NEURJE IN POŠKODBE OPTIČNIH MODEMOV

Obvestilo zainteresiranim uporabnikom optičnih OŠ omrežij, ki bi pri svoji zavarovalnici želeli uveljavljati škodo na optičnem modemu, nastalo zaradi neurja in prenapetostnih motenj

Vse zainteresirane uporabnike OŠ omrežij, ki bi pri svoji zavarovalnici želeli uveljavljati škodo na optičnem modemu, nastalo zaradi neurja in prenapetostnih motenj obveščamo, da želimo v takih primerih spoštovati izkazano voljo in potrebe uporabnikov.

Kljub vsem fizičnim zaščitam namreč ugotavljamo, da je pred pričetkom nevihte edina in najbolj učinkovita oblika zaščite odklapljanje vseh priklopljenih kablov iz modema razen optičnega kabla. Takšna navodila so bila objavljena tudi na naši spletni strani www.tritel.si in posredovana vsem zainteresiranim strankam ter jih znova posredujemo tudi s tem obvestilom. Ker stranke dosti krat niso pozorne in ne ukrepajo skladno navedenim navodilom upravitelja, pogosto pride zaradi direktnega ali indirektnega udara strele skozi omrežje do poškodb optičnega modema. V izogib možnim nesporazumom glede odprave poškodb v takih in podobnih primerih in uveljavljanja nastale škode pri zavarovalnici predlagamo, da vsem zainteresiranim strankam omogočimo brezplačni prenos lastništva modema na stranko, s čemer postane stranka lastnica modema in tako lahko uveljavlja morebitno škodo pri svoji zavarovalnici. V primeru poškodbe stranka naroči nov modem pri upravitelju in poskrbi za menjavo poškodovanega modema. Pri tem stranka ne plača več stroška menjave modema upravitelju. Zato pozivamo vse zainteresirane uporabnike optičnih OŠ omrežij, da se nam javijo zaradi evidence in prevzema lastništva optičnega modema ter nas kontaktirajo na naše kontaktne telefone ali elektronsko pošto:

- TEL: 059 110 186

- GSM: 051 692 460

- Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

Tukaj navajamo besedilo navodil o varni uporabi in delovanju optičnega modema, ki je objavljeno skupaj z dugimi dokumenti:

VARNA UPORABA IN DELOVANJE OPTIČNEGA MODEMA

Delovanje optičnega odprtega širokopasovnega omrežja in naročniških priključkov je odvisno od številnih dejavnikov, predvsem pa od varnega in brezhibnega delovanja aktivne opreme na strani Naročnika oz. optičnega modema. Zaradi tega je nujno treba upoštevati naslednja navodila in informacije:

 • Optični modem je končna enota OŠ omrežja, ki jo dobavi, montira in vzdržuje Upravitelj.
 • Ko je naročniški priključek aktiven in je optični modem priklopljen na OŠ omrežje, je treba strogo upoštevati opozorila za varno uporabo optičnega modema, ki so zapisana na rumeni nalepki na zunanji strani enote ter biti pozoren na nemoteno delovanje enote in preprečiti kakršenkoli poseg v enoto ali odklop optičnega kabla iz enote, zlasti s strani nepooblaščenih oseb ali otrok.
 • V nasprotnem primeru bi lahko prišlo do poškodb oseb ali optičnega modema.
 • Na optični modem se znotraj stanovanjskega objekta priklopi interna napeljava Naročnika, ki jo Naročnik zgradi in vzdržuje na lasten strošek. Napeljava mora biti izvedena tehnično korektno in strokovno, na modem pa je dovoljeno priklopiti samo predvidene in brezhibne telekomunikacijske porabnike (telefoni, računalniki, TV in video oprema itn.), ki ne morejo poškodovati enote.
 • Naročnik in telekomunikacijski Operater sta dolžna zagotoviti, da naprave oz. porabniki, ki jih uporablja Naročnik za dostop do naročniških storitev operaterja, ustrezajo veljavnim tehničnim standardom in slovenskim predpisom in so priklopljeni na brezhibno interno napeljavo in omrežni priključek.
 • Naročnik je dolžan uporabljati samo ustrezno atestirano in licenčno programsko in strojno opremo.
 • Naročnik je odgovoren tudi za pravilno uporabo, zaščito in zavarovanje svojih naprav in optičnega modema pred prenapetostnimi učinki električnega omrežja 230 V/50 Hz in udari strele.
 • V primeru nestrokovno izvedene interne napeljave, priklopa neustreznih ali poškodovanih porabnikov ali neustrezno izvedene omrežne napeljave, kar ima za posledico poškodbo in nedelovanje optičnega modema, bo Upravitelj zaračunal Naročniku dobavo in menjavo nove enote skladno veljavnem Ceniku.
 • V takih primerih Upravitelj ne odgovarja za povzročeno škodo, morebitno nedelovanje storitve ali druge nastale stroške Naročnika.
 • Upravitelj lahko zavrne priklop ali dobavo in v primeru poškodbe tudi menjavo optičnega modema pri Naročniku, čigar interna napeljava ali oprema ne ustreza veljavnim tehničnim predpisom in standardom, če povzroča s svojim delovanjem motnje v omrežju ali pa če ima Naročnik neporavnane finančne obveznosti do Upravitelja.
 • Upravitelj lahko prekine dobavo storitev in odstopi od Pogodbe, če Naročnik svoje napeljave ne prilagodi tehničnim zahtevam in če Upravitelj ugotovi, da Naročnikov priključek povzroča motnje v omrežju ali omogoča nedovoljeno uporabo Upraviteljevega omrežja ali opreme.
 • Upravitelj prav tako ne odgovarja Naročniku za posledice slabše kakovosti, če pride do prekinitve ali zmanjšanja dostopnosti storitev zaradi napak ali okvar v storitvah in OŠ omrežju, ki so posledica naravne ali druge nesreče oz. splet drugih okoliščin ali dejanj tretjih oseb, ki jih Upravitelj ni mogel preprečiti, jih odpraviti ali se jim izogniti.
 • Upravitelj v nobenem primeru ne odgovarja za posredno škodo ali izgubljeni dobiček Naročnika.
 • Upravitelj ne odgovarja niti za podatke, do katerih Naročnik dostopa preko interneta ali jih ima shranjene na svoji računalniški opremi.
 • Upravitelj lahko začasno omeji dostop ali za stalno odklopi Naročnika iz OŠ omrežja v primeru, da njegova dejavnost ali prisotnost v OŠ omrežju škoduje delovanju omrežja in je v nasprotju z veljavno zakonodajo.

Da bi se izognil nepotrebnim stroškom in izpadu prejemanja telekomunikacijskih storitev ob poškodovanju in menjavi optičnega modema, mora Naročnik biti pozoren in upoštevati naslednje:

 • Interno inštalacijo v stanovanjskem objektu in omrežni električni priključek 230 V / 50 Hz naj izvede pooblaščeni serviser oz. podjetje, ki je registrirano in pooblaščeno za izvedbo takšnih del.
 • Vse ozemljitve omrežnih električnih priključkov 230 V / 50 Hz morajo biti izvedene kvalitetno in ločeno od omrežja, priključitev ozemljitvenih kontaktov omrežnih vtičnic na nični vodnik pa ni dovoljena.
 • Izvajalec del naj izda račun in s tem odgovarja in potrjuje kakovost izvedenih del.
 • Pred priklopom interne inštalacije na optični modem je treba iz interne inštalacije najprej izklopiti in popolnoma odstraniti vse nepotrebne in neaktivne dele inštalacije in opremo, ki ne bo več aktivna in je odvečna.
 • Z objekta je treba odstraniti tudi vse odvečne kable, omarice in naprave, ki so bile v funkciji do tega trenutka in jih je Operater dobavil zaradi zagotavljanja svojih storitev pri Naročniku. To se nanaša predvsem na stare zračne telefonske ali koaksialne kable, ki vedno predstavljajo nevarnost za udar strele; pri tem so optični kabli izjema, ker zaradi svoje zgradbe in strukture (steklo, plastika, druga polnila, brez kovinskih delov itn.) predstavljajo izolator neobčutljiv na udare strele.
 • Na telefonske vtičnice optičnega modema je dovoljeno priklopiti samo navadne analogne in brezvrvične t.i. DECT enote in telefone kar pomeni, da se ISDN ali podobni digitalni telefoni ne smejo priključiti na modem, ker jo lahko poškodujejo.
 • Na LAN izhode optičnega modema je dovoljeno priključiti ustrezno interno inštalacijo preko UTP kablov in vtikačev, ki so pravilno priključeni na kable.
 • V stanovanjskih objektih, ki imajo tri-fazni omrežni priključek, je treba zagotoviti, da se optični modem in vsi telekomunikacijski porabniki, ki bodo priklopljeni preko interne inštalacije, obvezno napajajo iz iste faze.
 • V primerih, ko bo Naročnik odsoten od doma, obstaja pa nevarnost pojavljanja neviht in udarov strele, je pred tem treba obvezno odklopiti napajalni kabel in vse kable interne inštalacije iz optičnega modema. Optični kabel, ki modem povezuje z OŠ omrežjem, mora ves čas biti priklopljen na optični modem in se ga pod nobenim pogojem ne sme odklopiti iz enote. Po prenehanju nevarnosti se vsi odklopljeni kabli ponovno priklopijo na iste vtičnice kot prej, optični modem pa se bo avtomatično znova postavila v delujoče stanje.
 • Če niste strokovnjak, je treba vsa zgoraj omenjena dela in posege, razen tistih iz predhodne točke, obvezno zaupati izključno pooblaščeni in strokovno usposobljeni osebi oz. podjetju.
 • Naročnik je sam odgovoren za pravilno zaščito in zavarovanje elektronskih naprav, ki jih uporablja, pred prenapetostnimi učinki, ki so nastali kot posledica udara strele ali iz drugih razlogov.
 • Upravitelj ne odgovarja za povzročeno škodo, morebitno nedelovanje storitev ali morebitne nastale stroške Naročniku zaradi udara strele.
 • V primeru uničenja opreme Upravitelja v uporabi pri Naročniku zaradi prenapetostnih učinkov, je Naročnik dolžan povrniti Upravitelju stroške, nastale ob menjavi optičnega modema skladno ceniku Upravitelja.

 

 

Operaterji

A1 red_logo

logo novi_manji

header logo2x_0_1

Tritel d.o.o.

Nadgoriška cesta 37
1231 Ljubljana-Črnuče

T/F: +386 (0)1 56 110 15
T: +386 59 110 186
M: +386 51 692 460
E: info@tritel.si