3TON
Nahajate se tukaj: Domov NOVICE POZIV TELEKOMUNIKACIJSKIM OPERATERJEM

POZIV TELEKOMUNIKACIJSKIM OPERATERJEM

Obdobje intenzivne gradnje optičnih priključkov v odprtih širokopasovnih omrežjih na območjih belih lis v občinah, v katerih je upravitelj odprtih širokopasovnih omrežij podjetje Tritel d.o.o., se bliža koncu. Največji del optičnih priključkov zainteresiranih strank na območjih belih lis, ki so do zdaj izkazale interes po priklopu na optično omrežje, je že zgrajen. Ostali priključki se gradijo sproti in po izkazanem interesu in zaporedju, po katerem smo prejemali naročila za gradnjo.

 Odobreni model gradnje odprtih širokopasovnih omrežij po principu vlaganja B + A (vložek javnega partnerja + vložek zasebnega partnerja), po katerem gradi naše podjetje naročniške priključke v odprtih širokopasovnih optičnih omrežjih predvideva, da se optični naročniški priključki zainteresiranih strank na območjih belih lis gradijo v celotnem obdobju upravljanja in vzdrževanja omrežij.

 Skladno Odločbi Evropske komisije »Državna pomoč N 172/2009 – Slovenija Razvoj širokopasovnega omrežja v Sloveniji« z dne 19.10.2009 in navodilom in »Mnenju glede priključevanja končnih uporabnikov na sivih lisah« Direktorata za informacijsko družbo pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport RS z dne 27.5.2013, so določeni pogoji za pričetek gradnje in širitev optičnih omrežij ter oddajanje prostih oz. nezasedenih kapacitet optične infrastrukture na komercialnih območjih občin zainteresiranim telekomunikacijskim operaterjem. Osnovne značilnosti aktivnosti v zvezi s tem so, da gre za odprt, pregleden in nediskriminatoren postopek ter da istočasno obstaja komercialni interes upravitelja omrežja.

V zvezi s tem pozivamo vse zainteresirane telekomunikacijske operaterje, da izkažejo svoj interes po najemu prostih kapacitet optične in kanalizacijske infrastrukture odprtih širokopasovnih omrežij na komercialnih območjih občin Dolenjske Toplice, Gorenja vas – Poljane, Velike Lašče, Vitanje in Železniki.

Poziv je javno objavljen na spletnih straneh upravitelja 1.7.2014. Istočasno je upravitelj tudi pisno pozval vse že gostujoče telekomunikacijske operaterje v odprtih širokopasovnih omrežjih k sodelovanju na osnovi tega poziva. Rok za prijavo in izkaz osnovnega interesa po sodelovanju je 15 delovnih dni od objave tega poziva. Operaterji, ki bodo v omenjenem roku izkazali osnovni interes, bodo zatem izpolnili Obrazec 1 iz priloge, v katerem navedejo podatke o občinah, naseljih, gospodinjstvih in optičnih kapacitetah, ki jih zanimajo. Upravitelj bo na osnovi prispele prijave in izpolnjenih obrazcev pripravil ponudbo zainteresiranim operaterjem ter jim jo posredoval v roku 10 delovnih dni od prejema vlog.

Predmet najema so:

-    - prosta optična vlakna na vseh glavnih trasah optičnih omrežij od optičnih delilnikov v telekomunikacijskih prostorih do optičnih spojk na hrbteničnih delih omrežij na komercialnih območjih in

-   - prosta kanalizacijska infrastruktura v obliki ene proste cevi na glavnih trasah optičnih omrežij na komercialnih območjih, če obstajajo tehnični pogoji za oddajo infrastrukture in če ni že rezervirana za potrebe gradnje, vzdrževanja ali širitve optičnega omrežja.

Operater in upravitelj bosta sklenila pogodbo o najemu prostih kapacitet predmetne infrastrukture. Najkrajše obdobje najema je 5 let od sklenitve pogodbe. Po preteku tega obdobja se pogodba o najemu lahko podaljša s soglasjem obeh strank.

V primeru najema prostih optičnih vlaken, je obseg najema omejen do oddaje največ 80 % prostih razpoložljivih kapacitet.

V primeru izkazanega interesa dveh ali več operaterjev za iste trase in kapacitete, bo prednost imel tisti, ki bo ponudil boljše pogoje najema.

Seznam in lokacije telekomunikacijskih prostorov kaže Tabela 1, seznam ulic in naselij, ki se nahajajo v dosegu optičnih omrežij po občinah, pa Tabela 2 v prilogi.

Zainteresirani operaterji lahko predlagajo najem optične infrastrukture tudi izven omenjenega seznama. V takih primerih bo upravitelj, če obstajajo tehnični pogoji, pripravil ločeno ponudbo, ki se bo nanašala na vsak tak primer posebej.

Dela na vzpostavitvi povezave v telekomunikacijskem prostoru in na optičnih spojkah bo izvedel upravitelj na osnovi predložene tehnične dokumentacije operaterja. Naselja in gospodinjstva, za katera bo operater izkazal interes, bodo priklopljena skladno ceniku in ostalim pogojem, ki so objavljeni na spletni strani upravitelja. Operater bo izvedel gradnjo manjkajočega distribucijskega dela omrežja od optične spojke omrežja do priključka v stanovanjskem objektu naročnika v lastni režiji. Pri gradnji lahko sodeluje tudi upravitelj, kar stranki dogovorita z ločeno pogodbo o gradnji optičnih naročniških priključkov.

Izhodiščna cena za mesečni najem obstoječe optične infrastrukture za priklop enega naročnika v optično omrežje znaša 5 EUR brez DDV/mesec na naročnika, kateremu je bil omogočen priklop preko optičnega omrežja. V primeru izvedbe aktivnosti ali tudi same gradnje s strani upravitelja na manjkajočih delih infrastrukture do naselij, za katera je operater izkazal interes, gre v takih primerih za dodatno investicijo upravitelja, kar bo upravitelj dodatno ovrednotil skozi višji znesek najema. Operater bo do vsakega 5. v mesecu poročal upravitelju število novo izvedenih optičnih in že aktivnih priključkov za pretekli mesec, kar je osnova za izstavitev računa upravitelja operaterju.

Operater najete infrastrukture ne sme preprodajati oz. oddajati drugim telekomunikacijskim operaterjem ali operaterjem omrežij.

V primeru najema cevne infrastrukture, bo upravitelj na osnovi izkazanega interesa operaterja najprej preveril nezasedenost infrastrukture in, če obstajajo tehnični pogoji za oddajo infrastrukture in če ni že rezervirana za potrebe gradnje upravitelja, vzdrževanja ali širitve optičnega omrežja, pripravil ponudbo operaterju.

Operater lahko najame tudi nezaseden prostor v telekomunikacijskih omarah v telekomunikacijskih prostorih posameznih optičnih omrežij za postavitev in delovanje lastne aktivne opreme, skladno ceniku in ostalim pogojem, ki so objavljeni na spletni strani upravitelja.

Najemnino lahko operater poravna tudi vnaprej za določeno časovno obdobje s popustom, ki bo odvisen od najetih kapacitet in časovnega obdobja najema in predplačila.

Priloge:

- Tabela 1

- Tabela 2

- Obrazec

Operaterji

Unknown

logo novi_manji

Tritel d.o.o.

Nadgoriška cesta 37
1231 Ljubljana-Črnuče

T/F: +386 (0)1 56 110 15
T: +386 59 110 186
M: +386 51 692 460
E: info@tritel.si